Teenused


Mis on sotsiaalteenused? 


Sotsiaalteenus- isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. teenuseid osutades lähtume Sotsiaalhoolekande seadusest :https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv




Pakume käesoleval ajal alljärgnevaid teenuseid:



1. Sotsiaalnõustamine;
 
2. Sotsiaalne rehabilitatsioon;

3. Tööalane rehabilitatsioon;

4. Erihoolekanne;

5.Tugiisikuteenus (peredele, isikutele ning raske ja sügava puudega lastele).