Teenused

Mis on sotsiaalteenused? 

Sotsiaalteenus – isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. Teenuseid osutades lähtume Sotsiaalhoolekande seadusest 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv

Pakume käesoleval ajal alljärgnevaid teenuseid:


1.tugiisikuteenust lastega peredele ja toimetulekuraskustes isikutele 


2. Sotsiaalnõustamine

 

3.Sotsiaalne rehabilitatsioon


4. Tööalane rehabilitatsioon


5. Erihoolekanne


6. Tugiisikuteenus (peredele, isikutele ning raske ja sügava puudega lastele) 

 

 


 

Viimased uudised 18. detsember - Jõulutervitus!