Projektid

Projekt "Kogukonnas elamise teenuse käivitamine Lääne-Virumaal" sai rahastuse

KÜSKi vabaühenduste 2019. aasta arenguhüppe taotlusvoorist otsustati toetada MTÜ Virumaa Tugiteenused projekti "Kogukonnas elamise teenuse käivitamine Lääne-Virumaal".

Projekti käigus MTÜ Virumaa Tugiteenused käivitab Lääne-Virumaal Tapal kogukonnas elamise teenuse, mis on antud piirkonnas väga oluline, sest teenuse vajajatest on pikk ootejärjekord. Teenuse käivitamiseks renoveeritakse ja sisustatakse ruumid vajaliku mööbli ja seadmetega. Teenust hakatakse pakkuma kuni 9-le isikule. Teenuse osutamise esimese aasta käigus töötatakse välja teenuse osutamise kvaliteedijuhis ja analüüsitakse võimalusi laienemiseks teistesse omavalitsustesse.


Kogukonnas elamise teenus tõstab erivajadustega isikute elu kvaliteeti ja vähendab nende perede hoolduskoormust.


Projekti kestvus: 1.12.2019 – 31.05.2021


Projekti kogumaksumus: 46975, 25 eurot, milles KÜSK toetab 24 982,50 euroga.
Projekt "MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse võimekuse tõstmine tugiisikuteenuse osutamisel" sai rahastuse
KÜSK toetab projekti "MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse võimekuse tõstmine tugiisikuteenuse osutamisel" kogusummas 19 999, 74 euroga. Projekti kestvus on 01.09.2016-31.12.2017

 

Projekti eesmärk on MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus arendada võimekaks ja stabiilseks tugiisikuteenuse pakkujaks  Lääne-Virumaal, kellel on vajaliku ettevalmistusega kvalifitseeritud tugiisikud ning kogemus koostöös piirkonna teenuse tarbijatega, mis võimaldab pakkuda piirkonna kohalikele omavalitsustele vajalikus mahus tugiisikuteenust.

  

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse projekti tegevused toetavad erivajadustega lapsi ja nende vanemaid ning toimetulekuprobleemidega isikuid, kes vajavad igapäevaeluga toimetulekuks tugiisikuteenust. Selleks, et olla võimekas teenusepakkuja tugiisikuteenuse valdkonnas tõstetakse olemasolevate tugiisikute kvalifikatsiooni vastavalt uute sihtgruppide  vajadusele, koolitatakse uusi tugiisikuid, liidetakse uued teenuseosutajad olemasoleva meeskonnaga läbi meeskonnatöö koolituste ning tagatakse tugiisikutele tööalane nõustamine. Projekti tulemusel suudab ühendus pakkuda vajadusele vastavas mahus tugiisikuteenust raske ja sügava puudega lastele/peredele  ning toimetulekuprobleemidega isikutele ja nende peredele Lääne-Virumaal.

 

Projekti käigus :

  • Viiakse läbi 18 tundi meeskonnatööle suunatud koolitust;
  • Viiakse läbi 80 ak/t koolitus raske ja sügava puudega laste perede tugiisikutele;
  • Valmistatakse ette 20 tugiisikut raske ja sügava puudega laste peredele;
  • Võimaldatakse 40 ak/t koolitus eelnevalt tugiisiku baaskoolituse läbinud tugiisikutele;
  • Tõstetakse 20 juba tegutseva raske ja sügava puudega laste perede tugiisiku kvalifikatsiooni;
  • Toimub 32 ak/t ulatuses supervisioone (tööalast nõustamist);
  • Supervisioonil on osalenud kokku 60  inimest;
  • Toimub 5 projektimeeskonna koosolekut;
  • Koostatakse teenuse kasutajatelt tagasiside küsitlemiseks vormid
  • On kogutud tagasiside teenuse sihtgruppidelt ja koostatud analüüs 2017.aasta lõpuks.

 
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus sai KYSK-i toetuse projektile „Lääne-Virumaa tugiisikuid ühendava koostöövõrgustiku arendamiseks valdkondadeüleseks”.

Projekt vältab 1,5 aastat (september 2015 kuni detsember 2016)

Projekti eesmärk on arendada edasi juba toimivat MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse pere tugiisikute koostöövõrgustikku valdkondadeüleseks võrgustikuks Lääne-Virumaal sotsiaaltöö ja tervisedenduse korraldamisel.

Arendustegevuse käigus leitakse koostööpartnerid eelkõige maapiirkonnas: Tapa, Väike - Maarja, Viru – Nigula, Kadrina, Laekvere, Rakvere ja Ambla vallas. Koostööpartneritena kaasatakse kohalikke omavalitsusi, laste ja peredega tegelevaid kodanikuühendusi ja toetajatena kaastakse äriorganisatsioone.

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus kasutab ära oma olemasolevat sotsiaalvaldkonna võrgustikku ja ehitab sellele tervist edendava võrgustiku, mis pakub sotsiaalvaldkonnas tuge saavatele peredele täiendava abi saamise võimaluse tervisedendamise valdkonnas. Nii nagu olemasolevas võrgustikus, jagatakse ka tervisedendamise valdkonnas piirkondades tegutsejatele teadmisi, nõustamist ja kogemuste vahetamise võimalust, koos otsitakse uusi võimalusi suurendada peredele pakutava abi tulemuslikkust.

Kaasates piirkondade laste ja peredega tegelevaid teisi ühendusi on võimalik vahetada kogemusi ning luua riskiperede integreerimiseks uusi võimalusi. Projekti käigus viiakse igas piirkondades läbi teemaüritusi ja koolitusi. Projektis on planeeritud kaasata kohalikke omavalitsusi ühelt poolt selleks, et pakkuda nende piirkondade riskiperedele ühte uut, nende toimetulekut toetavat tegevust ja kov-idel on parim info nende perede kohta. Teiselt poolt on enamusel kov-idel tõenäoliselt oma kogemus tervist edendavate üritustega, mida saaks kohalikul tasandil kasutada ja riskiperesid nendesse integreerida.